Gebruikersvoorwaarden OnlineChallenges.org


Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van OnlineChallenges.org. OnlineChallenges.org is een online platform van Incredible Crowds B.V., KvK nummer: 30220043, gevestigd te Bilthoven, P.C. Staalweg 40a, 3721 TJ, BTW nummer NL 8172.41.413.B.01.

Met OnlineChallenges.org wordt tevens Incredible Crowds B.V. (en vice versa) bedoeld.

1. Definities
Account: de persoonlijke pagina van een Deelnemer op de Website van OnlineChallenges.org waar een Deelnemer zijn/haar profiel kan aanmaken en kan deelnemen aan Challenges. Ook om Challenges te kunnen volgen en updates te ontvangen, dient men een Account aan te maken.
Challenge: een door OnlineChallenges.org in opdracht van een Organisatie opgestelde wedstrijd die is geplaatst op de Website, waarin een deelnemer wordt gevraagd om één of meerdere inzendingen te ontwikkelen. Hierbij kunnen (geld)prijzen worden gewonnen.

Deelnemer: een natuurlijk persoon van minimaal 16 jaar of een rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt op de Website met als doel challenges te volgen en/of deel te kunnen nemen aan één of meerdere Challenges.

Inzending: door de Deelnemer via de Website geüploade inzending naar aanleiding van een bepaalde Challenge.

OnlineChallenges.org: een online platform waar Organisaties challenges (prijsvragen) kunnen uitschrijven, waar Deelnemers op kunnen reageren door hun Inzending te uploaden via de Website. OnlineChallenges.org fungeert hierbij slechts als een faciliterende partij.

Organisatie: bedrijf/organisatie die de opdracht tot een Challenge heeft gegeven aan OnlineChallenges.org. De Organisatie kiest uit de Inzendingen de uiteindelijke winnaar(s).

Website: de website van OnlineChallenges.org: www.onlinechallenges.org.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers aan Challenges van OnlineChallenges.org. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Men is Deelnemer als men een Account heeft aangemaakt. Door het aanmaken van een Account op de Website, gaat men als gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bijhorende informatie (briefings, privacyvoorwaarden). OnlineChallenges.org heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht.

3. Werkwijze OnineChallenges.org
3.1 OnlineChallenges.org biedt een online platform voor Organisaties (opdrachtgevers) waar zij een Challenge kunnen uitschrijven. Deelnemers kunnen hierop reageren door hun Inzending te uploaden en kunnen hiermee (geld)prijzen winnen.
3.2 OnlineChallenges.org behoudt te allen tijde het recht Deelnemers te weigeren, een Challenge te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.

4. Challenges
4.1 OnlineChallenges.org brengt een Challenge onder de aandacht bijvoorbeeld door het versturen van e-mails, promotie en door plaatsing van informatie op haar Website. Deelnemers die mee willen doen aan een bepaalde Challenge, dienen voor de deadline hun Inzending te uploaden. De Inzending moet voldoen aan de in deze voorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. Inzendingen ontvangen na de deadline, worden niet in behandeling genomen.
4.2 Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Challenges van OnlineChallenges.org, mits men ouder is dan 16 jaar. Voldoet men niet aan deze voorwaarde, dan is deelname niet mogelijk, tenzij de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft van ouder/voogd.
4.3 Het is niet mogelijk om met OnlineChallenges.org en/of de betrokken Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van een Challenge.
4.4 OnlineChallenges.org kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende Challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
4.5 OnlineChallenges.org neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van een Challenge van een Organisatie op haar Website, doch is niet aansprakelijk voor typefouten of eventuele onjuistheden.

5. Uploaden en publicatie inzending
5.1 Deelnemers kunnen hun Inzending uploaden via de Website, op de Challenge pagina van de betreffende Organisatie, die deze inzending(en) vervolgens online kan bekijken.
5.2 Als men deelneemt aan een Challenge van OnlineChallenges.org gaat men er automatisch mee akkoord dat zijn/haar deelname, het ingezonden concept, met naam e.d. (zoals naam, woonplaats en leeftijd) gepubliceerd kan worden op www.onlinechallenges.org. Als men besluit zijn/haar Account te verwijderen, zullen deze resultaten zichtbaar blijven (bijvoorbeeld in de uitslag).
5.3 Ook de betreffende Organisatie kan er voor kiezen om de (winnende) inzendingen openbaar te maken. De naam van de deelnemer kan hierbij worden weergegeven.

6. Deelname in groepen
6.1 Bij een Challenge is het mogelijk om met meerdere personen (max. 4) gezamenlijk één Inzending in te leveren. Bij deelname in groepen moeten alle deelnemers een persoonlijke Account hebben aangemaakt. (Geld)prijzen worden uitgekeerd aan de hoofddeelnemer (degene die de Inzending via zijn Account uploadt) en deze zal de (geld)prijzen zelf onder de overige groepsleden dienen te verdelen.

7. Meerdere inzending per deelnemer toegestaan
7.1 Het is toegestaan om meerdere inzendingen per Challenge te uploaden, tenzij anders staat vermeld in de “briefing” van een specifieke Challenge.

8. Eén account per deelnemer
8.1 Elke Deelnemer mag één Account aanmaken. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft OnlineChallenegs.org het recht de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en het eventueel verdiende prijzengeld terug te vorderen.

9. Intellectueel eigendom
9.1 Als Deelnemer aan een Challenge gaat men met de Inzending van zijn/haar concept akkoord, dat zijn/haar concept de CC0 licentie van Creative Commons (www.creativecommons.nl) krijgt toegewezen. Hiermee doet men afstand van al de rechten op het werk in de zin van de auteurswet zoals het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die men op het werk heeft. Als hij/zij hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan Challenges niet mogelijk.
Meer informatie over de CC0 licentie:
Samenvatting: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Volledige beschrijving: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
Deze informatie maakt deel uit van deze gebruikersvoorwaarden.

10. De prijzen
10.1 De winnaars worden bekend gemaakt op de Website en kunnen in aanmerking komen voor (geld)prijzen.
10.2 De op de website genoemde prijzengelden zijn bruto bedragen. Het gewonnen prijzengeld valt onder de kansspelbelasting. Dit houdt in dat over bedragen boven de 449 euro 29 procent belasting moet worden afgedragen. OnlineChallenges.org zorgt voor de afdracht zodat het prijzengeld netto zal worden uitgekeerd.
10.3 OnlineChallenges.org streeft er naar om de (geld)prijzen binnen 30 dagen uit te keren aan de Deelnemers. Dit is echter een streeftijd en geen fatale termijn.

11. Bankrekeningnummer, adresgegevens & (geld)prijzen
11.1 Uit veiligheidsoverwegingen vraagt OnlineChallenges.org de deelnemer pas om zijn/haar rekeningnummer te verstrekken wanneer hij/zij voor de eerste keer aan een Challenge deelneemt.
11.2 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van het juiste rekeningnummer en adresgegevens. OnlineChallenges.org is nimmer aansprakelijk indien het onjuiste rekeningnummer of adres is doorgegeven.
11.3 De (geld)prijzen zijn tot één jaar na bekendmaking van de uitslag door Deelnemer op te eisen.

12. Verboden informatie
12.1 In dit artikel is een niet-uitputtende lijst opgenomen met informatie die Deelnemers niet mogen opnemen c.q. vermelden in of bij hun Inzending. Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending niet de volgende informatie bevat:
- informatie die discriminerend is of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
- informatie die in strijd is met de goede zeden;
- informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
- informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

13. Aansprakelijkheid OnlineChallenge.org
13.1 OnlineChallenges.org is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Challenges en de briefings, de beoordeling van de concepten, het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
13.2 Hiernaast is OnlineChallenges.org niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan Challenges en/of enige aanverwante dienstverlening van OnlineChallenges.org.
13.3 Voor zover enige aansprakelijkheid op OnlineChallenges.org rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan Deelnemer betaalde netto prijzengeld (exclusief BTW) met een maximum van € 1.000,-, voor de dienst(en) waaruit de aansprakelijkheid van OnlineChallenges.org voortvloeit.
13.4 OnlineChallenges.org is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is OnlineChallenges.org niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website van OnlineChallenges.org ter beschikking stellen. OnlineChallenges.org geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
13.5 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnlineChallenges.org is gemeld.
13.6 Deelnemer vrijwaart OnlineChallenges.org voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van de (inhoud/vorm van de) Inzending, gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

14. Overig
14.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.